?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Những điểm mới về thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những ưu điểm của các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ,Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ và đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định của Luật, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai đảm bảo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng kịp thời,Nghị định số 91/2017/NĐ-CP đã được Chính Phủ ban hành ngày 31/7/2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017) đã có nhiều điểm mới trong việc thực hiện một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, cụ thể:
            - Sửa đổi, bổ sung những nội dung về nguyên tắc khen thưởng để đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thống nhất trong khen thưởng, tránh tràn lan, không tiêu biểu, như: Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới có hình thức khen thưởng mức cao; tạo điều kiện cho các cá nhân nữ và tập thể nữ được khen thưởng.

- Xác định làm rõ hình thức tổ chức thi đua gồm: Thi đua thường xuyên; thi đua theo đợt (chuyên đề), đồng thời bổ sung trách nhiệm cơ quan, tổ chức cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua.

- Sửa đổi, bổ sung làm rõ: Tiêu chuẩn của danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, “Cờ thi đua của Chính phủ”, những vấn đề liên quan đến sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua các cấp; bổ sung quy định tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ươngquy định, nhưngkhông quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến".  Quy định số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

- Xác định, làm rõ loại hình khen thưởng gồm 06 loại hình, trong đó làm rõ khái niệm về khen thưởng đột xuất, đặc biệt xuất sắc đột xuất.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quỹ và mức trích quỹ thi đua khen thưởng của sở, ban, ngành cấp tỉnh được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm với mức tối đa bằng 20%tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm; từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Bổ sung quy định quỹ thi đua, khen thưởng gồm: Quỹ thi đua khen thưởng cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng phối hợp với cơ quan Tài chính cấp đó quản lý; đối với cấp tỉnh, nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng của tỉnh phối hợp với cơ quan tài chính cấp tỉnh quản lý và sử dụng theo tỷ lệ quy định trên cơ sở dự toán kế hoạch; Thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo mục lục ngân sách quy định;

- Bổ sung quy định cá nhân được nhận danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân nhân dân (Nhân dân và ưu tú) thuộc bộ, ban, ngành, địa phương nào trình cấp có thẩm quyền xét, phong tặng thì bộ, ban, ngành, địa phương đó chi trả tiền thưởng.

- Sửa đổi mức chi tiền thưởng Hạn mức tiền thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” từ 24,5 lần lương cơ sở giảm xuống thành 12 lần mức lương cơ sở.

Kim Dung - Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

 

 

 

Các bài viết liên quan