?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài
Ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT quy định cơ chế phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định 118/2015/NĐ – CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư.
         Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn thực hiện từng thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc lựa chọn thực hiện theo cơ chế liên thông được quy định tại Thông tư này với các bước công việc như sau:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và gửi thông báo về tính hợp lệ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký đầu tư ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong một Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp để gửi cho nhà đầu tư.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cấp và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Cơ quan đăng ký đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Số lượng bộ hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu trong quá trình bàn giao hồ sơ và có trách nhiệm phối hợp xác nhận việc giao nhận hồ sơ, tài liệu trong cơ chế liên thông.

Quy trình trên sẽ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư và doanh nghiệp qua việc chỉ tiếp cận và giải quyết thủ tục với một đầu mối. Tuy nhiên, để thực hiện được quy trình trên đòi hỏi sự phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ, linh hoạt giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.

Phùng Thị Thủy – Phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan