?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam
            Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam gồm có 57 thủ tục gồm các lĩnh vực: Lĩnh vực quy hoạch 03 thủ tục, lĩnh vực đất đai 02 thủ tục, lĩnh vực xây dựng 15 thủ tục, lĩnh vực môi trường 05 thủ tục, lĩnh vực đầu tư 27 thủ tục, lĩnh vực việc làm 03 thủ tục và lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động 02 thủ tục. Trong đó chỉ tiêu cắt giảm về thời gian giải quyết TTHC đạt 36,1% so với quy định của pháp luật hiện hành.
 
            Ban Quản lý sẽ tiến hành công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trên Website và niêm yết tại trụ sở cơ quan. Bên cạnh đó, Ban cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc thông qua phần mềm ứng dụng chương trình quản lý hồ sơ công việc và hệ thống quản lý văn bản (Q.office). Phần mềm này đã giúp cho cán bộ, công chức trong cơ quan có thể quản lý, tra cứu, theo dõi văn bản nhanh chóng, thuận tiện, giúp xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.
 
   Ban Quản lý cũng thường xuyên cập nhật thông tin tình hình hoạt động của Ban và các đơn vị trực thuộc lên trang điện tử chulai.quangnam.gov.vn để người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo và đóng góp ý kiến.

          Trịnh Thị Hường - Phó Chánh Văn phòng Ban

Các bài viết liên quan