Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Quy trình đầu tư dự án khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp tại khu kinh tế mở Chu Lai...

Quy trình đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế mở Chu Lai...