?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Thủ tục

THỦ TỤC VỀ LAO ĐỘNG(Thứ hai 07/10/2013)

Gồm 2 bộ thủ tục...

THỦ TỤC VỀ ĐẦU TƯ(Thứ hai 07/10/2013)

Gồm 27 bộ thủ tục:...

Quy trình đầu tư dự án khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp tại khu kinh tế mở Chu Lai...