?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Thủ tục

THỦ TỤC VỀ VIỆC LÀM(Thứ sáu 30/06/2017)

Gồm 3 bộ thủ tục:...

THỦ TỤC VỀ QUY HOẠCH(Thứ năm 29/06/2017)

Gồm 3 bộ thủ tục...

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam....