Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam....

Các thủ tục về môi trường(Thứ năm 07/11/2013)

Các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai...

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư ...