Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Các thủ tục về môi trường
Các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

I. Trình tự thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).
3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.
4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.
Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.
5. Chủ đầu tư nộp lệ phí theo quy định.
6. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.
6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam, nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 2.1);
2. Trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 2.2);
3. Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 2.3);
4. Cấu trúc và nội dung của kế hoạch quản lý môi trường của dự án (theo mẫu tại Phụ lục 2.10).

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

I. Trình tự thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).
3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.
4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.
Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.
5. Kiểm tra và trả kết quả: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiến hành kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (việc kiểm tra được thực hiện thông qua đoàn kiểm tra do Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thành lập)
- Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường của dự án phải được thể hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra hiện trường.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ g/đoạn vận hành của dự án.
Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án. Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai để xem xét, xác nhận.
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.
6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

II. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (theo mẫu tại Phụ lục 3.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
2. Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (theo mẫu tại Phụ lục 3.2 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

I. Trình tự thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).
3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.
4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.
Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.
5. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.
6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường) theo mẫu tại Phụ lục 5.4;
2. Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường) theo mẫu Phụ lục 5.5;
3. Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo mẫu tại Phụ lục 5.6.

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh


I. Trình tự thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).
3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.
4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.
Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.
5. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý ký, ban hành Văn bản chấp thuận/ hoặc không chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.
6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận/ hoặc không chấp thuận.

II. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Báo cáo về giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT.

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

I. Trình tự thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).
3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.
4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.
Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.
5. Sau khi hồ sơ được thẩm định (trường hợp cần thiết, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan để xem xét, quyết định), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành Văn bản chấp thuận/hoặc không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.
6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận/ hoặc không chấp thuận.

II. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Báo cáo về bảo vệ môi trường khi điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt động trong khu công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT.