Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Thuê đất và GCN quyền sử dụng đất
Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư

         

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao lại đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

 

Trình tự       thực hiện

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).

3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

5. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.

6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; ký hợp đồng thuê đất theo quy định và tổ chức giao đất trên thực địa cho người được giao lại đất, cho thuê đất.

 

 

Cách thức thực hiện


1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam) hoặc qua đường Bưu điện (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện)

2. Địa chỉ nơi tiếp nhận: số 159 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 

 

 


 

Thành phần

 

 

hồ sơ


1. Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 của Thông tư số 30/ 2014/ TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao lại đất, thuê đất).

3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

- Trường hợp xin giao lại đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao lại đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

Số lượng

hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

1. Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Đối với hồ sơ bắt buộc phải bổ sung thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ: 17 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư dự án.

 

Phí, lệ phí

Không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai


Mẫu số 01
của Thông tư số 30/ 2014/ TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (tải mẫu tại đây)

Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Cơ quan thực hiện TTHC

      1. Đơn vị thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

      2. Cơ quan có thẩm quyền: BQL Khu kinh tế mở Chu Lai.

Kết quả

TTHC

Quyết định giao lại đất hoặc Quyết định cho thuê đất.

Căn cứ pháp lý của TTHC


 

 

 

 

 

 

 


- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/ 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/ 2014/ TT – BTNMT ngày 02/ 6/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008.

 

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao lại đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

 

Trình tự thực hiện

 

1. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).

 

3. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

 

- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

 

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

 

- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

 

4. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

 

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

 

5. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.

6. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất.

 

7. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; ký hợp đồng thuê đất theo quy định và tổ chức giao đất trên thực địa cho người được giao lại đất, cho thuê đất.

 

 

Cách thức thực hiện


1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam) hoặc qua đường Bưu điện (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện)

2. Địa chỉ nơi tiếp nhận: số 159 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 

Thành phần


 

hồ sơ


1. Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 của Thông tư số 30/ 2014/ TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao lại đất, thuê đất).

3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

- Trường hợp xin giao lại đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao lại đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

Số lượng

hồ sơ

01 b

Thời hạn giải quyết

1. Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Đối với hồ sơ bắt buộc phải bổ sung thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ: 17 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư dự án.

Phí, lệ phí

Không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai


Mẫu số 01
của Thông tư số 30/ 2014/ TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (tải mẫu tại đây)


Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Cơ quan thực hiện TTHC

   
  1. Đơn vị thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

  2. Cơ quan có thẩm quyền: BQL Khu kinh tế mở Chu Lai.

Kết quả

TTHC

   Quyết định giao lại đất hoặc Quyết định cho thuê đất.

Căn cứ pháp lý của TTH


 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/ 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/ 2014/ TT – BTNMT ngày 02/ 6/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008.