?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
         Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định này quy định chi tiết trình tự chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; chấm dứt hiệu lực thi hành hoặc thu hồi các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đối tượng áp dụng gồm có: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động; Các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và theo quy định của Luật đầu tư 2014;  Các dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong một số trường hợp, cụ thể:

1- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2- Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động: i) Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ii) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp: Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa; Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường; Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động; Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;  Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

3- Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

4- Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư.

5- Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tiến độ đã cam kết tại Bản cam kết thực hiện dự án hoặc theo các văn bản liên quan đến dự án đầu tư và không thuộc trường hợp giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

 6- Theo bản án, quyết định của Toà án, Trọng tài.

Nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện quy định trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đầu mối về đầu tư: Ban QL Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban QL các Khu Công nghiệp, Ban QL đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm thường xuyên phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi tình hình triển khai dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để kịp thời báo cáo, tham mưu trình UBDN tỉnh xem xét giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoặc chỉ đạo xử lý theo quy định.

Quyết định số 2365/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

         
        Xem chi tiết tại đây

 

Nguyễn Thị Thảo Sương