Văn bản mới ban hành

Thủ tục

Cấp phép xây dựng
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng
 1. Đối với công trình xin khởi công xây dựng :
 
a) Danh mục công trình miễn xin phép xây dựng :
 
- Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.
 
- Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.
 
- Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Dự án đầu tư mà nội dung văn bản phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở quy định thay cho giấy phép xây dựng.  
 
b) Đối với những công trình không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận để chuyển cho Phòng QLQH&XD lưu hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gồm :
 
- Công văn xin khởi công của chủ đầu tư (ghi rõ thời điểm dự kiến khởi công từng hạng mục). - Bản sao có công chứng của một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu chưa nộp) : Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xin khởi công thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đã thẩm tra và phê duyệt của Chủ đầu tư).
 
- Phương án PCCC được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
 
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo hồ sơ (nếu chưa nộp).
 
- Văn bản thỏa thuận đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình: đấu nối đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thông tin liên lạc ...(nếu có).  
 
2. Đối với công trình phải xin phép xây dựng

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin phép xây dựng (01 bộ hồ sơ) tại Tổ tiếp nhận để chuyển cho Phòng QLQH&XD tham mưu giải quyết. Hồ sơ gồm :

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)

- Bản sao có công chứng của một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu trước đây chưa nộp) : Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xin cấp giấy phép thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng (đã thẩm tra và phê duyệt của Chủ đầu tư).

- Phương án PCCC được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo hồ sơ (nếu chưa nộp).

- Văn bản thỏa thuận đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình: đấu nối đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thông tin liên lạc ...(nếu có).  
 
b) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công nhưng có lý do chính đáng thì đơn vị xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng, hồ sơ gồm :
 
- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng.
 
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.  
 
c) Thời gian cấp giấy phép xây dựng :
 
- Thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Chủ đầu tư phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý KKTM Chu Lai trước 02 ngày làm việc về thời gian thi công khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như bể nước ngầm, bể xử lý nước thải v.v...)