?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng KCN

Dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp
Quy trình đầu tư dự án khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp tại khu kinh tế mở Chu Lai
BƯỚC
 

STT
 
NỘI DUNG
 
THỰC HIỆN KẾT QUẢ
 
NHÀ ĐẦU TƯ CƠ QUAN QUẢN LÝ
1

 
1
Lựa chọn địa điểm đầu tư
 
Thực hiện khảo sát Phòng Xúc tiến đầu tư, Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư.
 
Địa điểm đầu tư
 
2 Lựa chọn địa điểm
3 Ký kết biên bản làm việc (thống nhất về chủ trương đầu tư, tiền thuê đất, tiền ký quỹ, cơ chế ưu đãi….) Phòng Xúc tiến đầu tư tham mưu  Biên bản làm việc
4 Thỏa thuận địa điểm đầu tư Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
2 1 Báo cáo Quy hoạch  Lập quy hoạch 1/2000 (nếu có) hoặc quy hoạch 1/500 Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500
3 2
Ký quỹ đầu tư
Nộp tiền ký quỹ Phòng Kế hoạch và Tài chính làm việc với nhà đầu tư Biên bản ký quỹ
4 1 Đăng ký cấp phép đầu tư   Thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư Phòng Xúc tiến đầu tư hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết Giấy chứng nhận đầu tư

5


 
 
1Thủ tục sau cấp phép đầu tư

 
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường trình Ban Quản lý phê duyệt Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết Quyết định phê duyệt ĐTM hoặc Thông báo xác nhận cam kết bảo vệ môi trường
2 Lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế cơ sở trình Ban Quản lý tham gia ý kiến Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Công văn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở
3 Lập phương án bồi thường và chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng Chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án làm việc với nhà đầu tư  
4 Ký hợp đồng thuê đất Công ty hạ tầng khu công nghiệp làm việc với nhà đầu tư Hợp đồng thuê lại đất
5 Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp
6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp
7 Lập hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết  Giấy phép xây dựng
8 Tiến hành xây dựng    
9   Cấp phép lao động (đ/v lao động nước ngoài), đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể Phòng Xúc tiến đầu tư hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết hồ sơ Giấy phép lao động

          Tải file đính kèm tại đây