Văn bản mới ban hành

Dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng KCN

Dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp
Quy trình đầu tư dự án khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng khu công nghiệp tại khu kinh tế mở Chu Lai
BƯỚC
 

STT
 
NỘI DUNG
 
THỰC HIỆN KẾT QUẢ
 
NHÀ ĐẦU TƯ CƠ QUAN QUẢN LÝ
1

 
1
Lựa chọn địa điểm đầu tư
 
Thực hiện khảo sát Phòng Xúc tiến đầu tư, Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư.
 
Địa điểm đầu tư
 
2 Lựa chọn địa điểm
3 Ký kết biên bản làm việc (thống nhất về chủ trương đầu tư, tiền thuê đất, tiền ký quỹ, cơ chế ưu đãi….) Phòng Xúc tiến đầu tư tham mưu  Biên bản làm việc
4 Thỏa thuận địa điểm đầu tư Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
2 1 Báo cáo Quy hoạch  Lập quy hoạch 1/2000 (nếu có) hoặc quy hoạch 1/500 Phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500
3 2
Ký quỹ đầu tư
Nộp tiền ký quỹ Phòng Kế hoạch và Tài chính làm việc với nhà đầu tư Biên bản ký quỹ
4 1 Đăng ký cấp phép đầu tư   Thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư Phòng Xúc tiến đầu tư hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết Giấy chứng nhận đầu tư

5


 
 
1Thủ tục sau cấp phép đầu tư

 
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường trình Ban Quản lý phê duyệt Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục và