?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Dự án SXKD trong KCN đã đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng
Quy trình đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế mở Chu Lai
BƯỚC
 

STT

 
NỘI DUNG
 
THỰC HIỆN KẾT QUẢ
 
NHÀ ĐẦU TƯ CƠ QUAN QUẢN LÝ
1

 
1
Lựa chọn địa điểm đầu tư
 
Thực hiện khảo sát Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phối hợp Phòng Xúc tiến đầu tư hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư
 
Địa điểm đầu tư
 
2 Lựa chọn địa điểm
3 Nhà đầu tư hoặc Chủ đầu tư hạ tầng KCN gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư về Ban Quản lý Phòng Xúc tiến đầu tư giải quyết  Văn bản chấp thuận/không chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
4 Đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (nếu nhà đầu tư cần thời gian để nghiên cứu sau khi được chấp nhận chủ trương đầu tư) Công ty hạ tầng khu công nghiệp thực hiện. Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
2 1 Đăng ký cấp phép đầu tư Thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Phòng Xúc tiến đầu tư hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết hồ sơ  Giấy chứng nhận đầu tư

3


 
1Thủ tục sau cấp phép đầu tư

 
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường trình Ban Quản lý phê duyệt Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết Quyết định phê duyệt ĐTM hoặc Thông báo xác nhận cam kết bảo vệ môi trường
2 Lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế cơ sở trình Ban Quản lý tham gia ý kiến Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tham mưu giải quyết Công văn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở
3 Ký hợp đồng thuê đất Công ty hạ tầng khu công nghiệp làm việc với nhà đầu tư Hợp đồng thuê lại đất
4 Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp
5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp
6 Lập hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết Giấy phép xây dựng
7 Tiến hành xây dựng Ban Quản lý KKTM Chu Lai quản lý chung  
8 Cấp phép lao động (đ/v lao động nước ngoài), đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể Phòng Xúc tiến đầu tư hướng dẫn thủ tục và tham mưu giải quyết hồ sơ Giấy phép lao động