?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Đầu tư

THỦ TỤC VỀ ĐẦU TƯ
Gồm 27 bộ thủ tục:
Click vào từng thủ tục để tải file hướng dẫn về
 
1. 
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

8. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

9. Điều chỉnh GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam

10. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

11. Điều chỉnh GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

12. Chuyển nhượng dự án đầu tư

13. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

14. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai


15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16.
 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

17. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

18.
 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19. 
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

20.
 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

21. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 

22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

23. Giãn tiến độ đầu tư

24. Hiệu đính thông tin trên GCNĐKĐT

25. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

26. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

27. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC