Văn bản mới ban hành

Cấp phép đầu tư

Đầu tư
Theo quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư 2014, thủ tục cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện như sau:
1. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện tại Khu kinh tế mở Chu Lai  phù hợp với quy hoạch đã được duyệt
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Tổ một cửa Ban Quản lý KKTM Chu Lai để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
- Bản sao chứng minh nhân dan, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.
- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

* Các trường hợp  phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật đầu tư.

* Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 điều 23 Luật đầu tư.
Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 trường hợp này nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ở trên.
- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

* Thời hạn:
 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Ban Quản lý KKTM Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối sẽ thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
- Tài liệu có liên quan đến các nôi dung điều chỉnh (nếu có): Giấy tờ cá nhân hoặc Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp; đề xuất dự án đầu tư; báo cáo tài chính 02 năm hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/tổ chức tài chính; đề xuất nhu cầu sử dụng đất bổ sung; sửa đổi hợp đồng BCC.
* Thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Quản lý KKTM Chu Lai điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối sẽ thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

3. Biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư:
(Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và  Đầu tư)