Văn bản mới ban hành

THỦ TỤC - HỒ SƠ

Cấp phép lao động(Thứ hai 07/10/2013)

Các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai khi sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện các thủ tục hành chính sau đây (theo từng trường hợp cụ thể):...

Đầu tư(Thứ hai 07/10/2013)

Theo quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư 2014, thủ tục cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện như sau:...