?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

THỦ TỤC - HỒ SƠ

THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI(Thứ hai 07/10/2013)

Gồm 2 bộ thủ tục:...

THỦ TỤC VỀ XÂY DỰNG(Thứ hai 07/10/2013)

Gồm 15 bộ:...

THỦ TỤC VỀ LAO ĐỘNG(Thứ hai 07/10/2013)

Gồm 2 bộ thủ tục...