?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

THỦ TỤC - HỒ SƠ

THỦ TỤC VỀ VIỆC LÀM(Thứ sáu 30/06/2017)

Gồm 3 bộ thủ tục:...

THỦ TỤC VỀ QUY HOẠCH(Thứ năm 29/06/2017)

Gồm 3 bộ thủ tục...

THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG(Thứ năm 07/11/2013)

Gồm 5 bộ thủ tục:...