?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Quy hoạch

Khu Công nghiệp Tam Anh(Thứ ba 08/10/2013)

- Vị trí: xã Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành thuộc KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam - Quy mô: 3.500 ha...

Khu công nghiệp Tam Thăng(Thứ ba 08/10/2013)

Khu công nghiệp Tam Thăng...

Khu thương mại tự do Chu Lai là khu thương mại tự do đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được tổ chức hoạt động theo thông lệ quốc tế vứi quy mô 1.700 ha. ...