?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Khu đô thị

  Khu đô thị khu kinh tế mở Chu Lai
  KKTM Chu Lai được quy hoạch có 4 Khu đô thị với tổng diện tích 15.000ha, bao gồm:
  - KĐT Nam Hội An: thuộc huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  - KĐT An Phú – Tam Phú: thuộc thành phố Tàm Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  - KĐT Tam Hòa – Tam Anh: thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  - KĐT Tam Hiệp: thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  Hiện tại, đã có 02 Khu đô thị thành phần được cấp phép đầu tư xây dựng là Khu đô thị thuộc Khu nghỉ dưỡng Nam Hôi An và Khu đô thị Tecco 533 thuộc khu đô thị An Phú - Tam Phú.


  (Hình ảnh minh họa)