?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 23/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017 ...

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 16/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017 ...

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 09/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (dự kiến) Tuần từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017 ...