?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 13/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017 (Dự kiến)...

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 06/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017 ...

LỊCH CÔNG TÁC(Thứ hai 30/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017 ...