?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Lịch công tác

Lịch công tác tuần(Thứ hai 07/07/2014)

Từ ngày 07/7/2014 đến 11/7/2014...

Lịch công tác tuần(Thứ hai 30/06/2014)

Từ ngày 30/6 đến ngày 04/7/2014...

Lịch công tác tuần(Thứ hai 16/06/2014)

Từ ngày 16/6 đến ngày 20/6/2014...