Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Ban hành Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung

Ngày: 17/04/2020 | Xem: 282 -

Ban hành Quy chế phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung

Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và triển khai các hoạt động tại các cơ sở cách ly tập trung một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả.
 
UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, tổ chức triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.
 
Đối tượng, phạm vi áp dụng: Quy chế quy định cho việc tổ chức các hoạt động tại tất cả các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung.
 
Nguyên tắc áp dụng: Các hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định của pháp luật và không tách rời sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ và hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Nội dung phối hợp: Phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thành lập cơ sở cách ly tập trung, công tác tiếp nhận, đón đối tượng cách ly, việc vận hành các cơ sở cách ly tập trung trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm cụ thể hóa các hoạt động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ, 2 chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid19; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình công tác và trao đổi thông tin của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
File đính kèm: Quyết định

 

Nguồn: website quangnam.gov.vn

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích

Video nổi bật

Liên kết Website

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04