?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. ...

Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam có dân số gần 1,6 triệu người, trong đó có trên 50% trong độ tuổi lao động; người lao động Quảng Nam cần cù, ham học hỏi, ý thức kỹ luật lao động tốt và đặc biệt có tay nghề...