?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Trong tháng 5/2014 có nhiều quy định mới có hiệu lực, cụ thể một số quy định như sau:...

Ngoài nhu cầu đầu tư, nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, chữa bệnh, học hành của nhà đầu tư và gia đình họ rất lớn. Ý thức được vấn đề này, KKTM Chu Lai được quy hoạch trong một không gian hài hòa, đầy đủ các khu chức năng và...

Liên hệ:(Thứ hai 07/10/2013)

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI...