?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Liên hệ:
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
I.        LÃNH ĐẠO BAN : 
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số ĐT
Email
1
Đỗ Xuân Diện
Trưởng Ban
0913404880
doxuandien@yahoo.com
2
Phạm Ân
Phó Trưởng ban
0905059077
phamanchulai@gmail.com
3
Lê Vũ Thương
Phó Trưởng ban
0913497788
thuongkts88a1@yahoo.com
4
Trần Đình Quang
Phó Trưởng ban
0913415568
dinhquangktm@gmail.com
 
II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số ĐT
Email
 
1
  VĂN PHÒNG BAN
 
 
Huỳnh Minh Thảo
Chánh Văn phòng
0983043123
 
 
 
Nguyễn Hữu Thanh
Phó Chánh Văn phòng
0932091168
huuthanhnht@gmail.com
 
 
Trịnh Thị Hường
Phó Chánh Văn phòng
 
huongchulai78@gmail.com
 
2
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 
 
Nguyễn Thị Thảo Sương
Phó Trưởng Phòng
0905151015
thaosuongsm@yahoo.com
 
Hoàng Thị Bích Ngân
Phó Trưởng Phòng
0905139390
bichngan77@gmail.com
3
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
 
 
Đinh Văn Bảo
Phó Trưởng Phòng
0912547779
baodvqnam@gmail.com
Hồ Thị Hoa
Phó Trưởng Phòng
0905227667
hohoa1303@gmail.com
4
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
Đỗ Hoàng           
Trường Phòng
0914010859
hoangdokhtv@gmail.com
 
 
Hồ Viết Thẩm     
Phó Trưởng Phòng
 
 
 
 
Huỳnh Thị Thanh Thuyên                 
Phó Trưởng Phòng
      0905250505        
thuyenoez@yahoo.com
 
 
Đinh Thị Bội Phong               
Phó Trưởng Phòng
       0982404500
boiphong82@yahoo.com
5
PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP
 
 
Lê Quang Triều                                   
Trưởng phòng
0913.419.239
trieu_khtc@yahoo.com.vn
 
 
Trần Ngọc Hùng 
Phó Trưởng Phòng
0909509729
khtcoez@gmail.com
 
 
Trịnh Xuân Ân
Phó Trưởng Phòng
0913478467
 
6
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
 
 
Hoàng Châu Sơn                               
Trưởng Phòng
 0905981195
banquanlyvb11@gmail.com
 
 
Trần Thanh Tuấn                               
Phó Trưởng Phòng
 0905233177
tuanoez@gmail.com
 
 
Nguyễn Thanh Việt
 Phó Trưởng Phòng
 
 
7
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG
 
 
Trần Đình Quang
Giám đốc
 0913415568
 
 
 
Đinh Văn Mãnh
Phó Giám đốc
 0914065886
 
 
 
Phan Phụng Thiện
Phó Giám đốc
0935512521
 
 
 
Nguyễn Văn Vương
Phó Giám đốc
 
 nguyenvangvuong@gmail.com
 
8
TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
 
 
Nguyễn Công Thanh Hiển
Giám đốc
0913469063
 
 
 
Nguyễn Hữu Tiến
Phó Giám đốc
0913482331
 
 
9
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
 
 
Lê Quang Hiếu
Giám đốc
0983364456
hieuktm@gmail.com
 
 
Đỗ Xuân Chí
Phó Giám đốc
0977045777
chiminhquan2014@gmail.com
 
 
Phan Ngọc Phúc
Phó Giám đốc