?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI GỒM CÓ:

1. Lãnh đạo Ban: gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban

2. Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Ban.
- Phòng Quản lý đầu tư.
- Phòng Quản lý doanh nghiệp.
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.
- Trung tâm bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Trung tâm phát triển hạ tầng.
- Ban Quản lý dự án hạ tầng.