?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

         Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế mở Chu Lai và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai; giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thực hiện Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam; quản lý đầu tư xây dựng trong vùng dự án và các nhiệm vụ khác do các cơ quan có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền.

         Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

          Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực: quản lý đầu tư, quản lý môi trường, quản lý quy hoạch và xây dựng, quản lý lao động, quản lý thương mại, quản lý đất đai, bất động sản vv…

          Lãnh đạo Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban; cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bao gồm: Văn phòng Ban; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Quản lý doanh nghiệp, Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Ban Quản lý dự án hạ tầng, Trung tâm Phát triển hạ tầng, Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng.

          Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Trưởng Ban Quản lý xây dựng phương án, trình UBND tỉnh quyết định thành lập các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ khác của Ban Quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mặt khác, căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước đối với Ban Quản lý, Trưởng ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

          Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

       Xem chi tiết tại đây

 

                                                                                   Nguyễn Thị Thảo Sương