?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Một số quy định mới có hiệu lực trong tháng 5/2014
Trong tháng 5/2014 có nhiều quy định mới có hiệu lực, cụ thể một số quy định như sau:

1/Áp dụng Hệ thống quản lý chất  lượng vào cơ quan hành chính nhà nước

 

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hàn Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

 

Theo đó, các cơ quan phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Bộ, ngành); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sau xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng: Cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định nêu rõ, phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/5/2014

2. Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh

Ngày 31/3/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép các bên đi vay vay trung, dài hạn nước ngoài phục vụ dự án của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp với giới hạn mức vay tương ứng với tỷ lệ góp vốn của bên đi vay trong doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn.

Thông tư cũng yêu cầu các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

 

3. Các Chính sách về Lao động – Tiền lương

 

3.1 Danh mục máy móc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH công bố danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động mới.

So với danh mục cũ, danh mục mới có bổ sung thêm một số loại máy, thiết vị, vật tư sau:  Nồi gia nhiệt dầu; Hệ thống đường ống dẫn khí cố định, đường ống dẫn khí y tế (kể cả loại không làm bằng kim loại); Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ; Trục tải giếng đứng; Tời nâng người làm việc trên cao.

Các loại thiết bị trong danh mục này sẽ phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Danh mục mới này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/05/2014, thay thế danh mục tại Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH.

3.2 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Từ 01/05/2014, Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư 06 sẽ thay thế Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3.3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH, ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2014.

Theo đó, quyết định 66/2008/QĐ-BLĐTBXH, 67/2008/QĐ-BLĐTBXH, Thông tư 01/2010/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 07 có hiệu lực.