?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

BAN QUẢN LÝ KKTM CHU LAI

Liên hệ:(Thứ hai 07/10/2013)

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI...

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. ...