?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.815 tỷ đồng, ...

Dự án kêu gọi đầu tư(Thứ hai 07/10/2013)

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI NĂM 2016...

Dự án đầu tư tại KKTM Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai, mặt bằng, các loại thuế, chính sách tài chính tín dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà ở cho công...