?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Đầu tư

Chính sách đặc thù – Đảm bảo điều kiện cần và đủ cho sự thành công của dự án
Dự án đầu tư tại KKTM Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai, mặt bằng, các loại thuế, chính sách tài chính tín dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà ở cho công nhân ....
 * Đất đai, mặt bằng
Thời gian thuê đất tối đa theo quy định của pháp luật Việt Nam về khu kinh tế
Tiền thuê đất: được miễn trong suốt thời gian thực hiện dự án hoặc miễn giảm trong một thời gian nhất định tùy quy mô và tính chất của dự án; đối với đất trong các khu công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng được áp dụng đơn giá thuê đất có khả năng cạnh tranh cao. 
Được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đến ranh giới khu chức năng. Dự án trong khu công nghiệp, được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đến ranh giới dự án. 
 
* Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất 10% trong 15 năm kể từ ngày dự án đầu tư của doanh nghiệp có doanh thu;
Miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
 
* Thuế nhập khẩu 
Miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.
Miễn thuế nhập khẩu 5 năm đầu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất.
 
Ngoài những quy định chung, đối với những dự án quy mô vốn đầu tư lớn (500 triệu USD trở lên) và có vai trò quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc có vai trò động lực đối với KKTM Chu Lai, chính quyền tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý KKTM Chu Lai sẽ phối hợp với nhà đầu tư trình Chính phủ trung ương cho áp dụng những chính sách đặc thù để đảm bảo thu hút đầu tư và triển khai dự án đạt hiệu quả.