?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Chi phí hạ tầng

Chi phí khác
Chi phí khác
1. Phí bảo dưỡng hạ tầng: 
KCN BẮC CHU LAI
 - 0,154 USD/m2/năm. 

KCN TAM HIỆP
 - 015 USD/m2/năm.

2. Đơn giá xử lý nước thải
KCN BẮC CHU LAI
-  Đơn giá xử lý nước thải từ loại C ra loại A: 8.640 VND
-  Đơn giá xử lý nước thải từ loại B ra loại A: 7.000 VND

KCN TAM HIỆP
-  Đơn giá xử lý nước thải từ loại C ra loại A: 11.275 đồng
-  Đơn giá xử lý nước thải từ loại B ra loại A: 6.765 đồng