Văn bản mới ban hành

Chi phí hạ tầng

Giá điện nước
Giá điện nước
 Gía điện: 
Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên:
- Giờ thấp điểm : 718 đồng/kWh
- Cao điểm : 2.074 đồng/kWh
- Bình thường : 1.158 đồng/kWh
 
 Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV:
- Giờ thấp điểm : 746 đồng/kWh
- Cao điểm : 2.156 đồng/kWh
- Bình thường : 1.184 đồng/kWh
 
Giá nước:
- Nước sinh hoạt từ nhà máy nước Tam Hiệp : 7.500 đồng/m3
- Nước sản xuất từ hồ Thái Xuân : 1.700 đồng/m3