?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Chi phí hạ tầng

Giá đất khu chức năng
Giá đất khu chức năng trong KKTM Chu Lai như sau:

 STT KHU CHỨC NĂNG GIÁ ĐẤT
1 Khu công nghiệp
   KCN Bắc Chu Lai  15 USD/m2/50 năm
   KCN Tam Hiệp:
- Đất công nghiệp
- Đất cảng

Giá thỏa thuận với đơn vị chủ đầu tư hạ tầng
   KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải Giá thỏa thuận với đơn vị chủ đầu tư hạ tầng
   KCN Tam Thăng  Giá thỏa thuận với đơn vị chủ đầu tư hạ tầng
   KCN Tam Anh  Giá thỏa thuận với đơn vị chủ đầu tư hạ tầng
2  Khu du lịch  70%* giá đất nông nghiệp tại khu vực do UBND tỉnh quy định * hệ số theo quy định
 
3  Khu đô thị
4  Khu thương mại tự do

* Ghi chú:
- Chủ đầu tư hạ tầng KCN Tam Thăng: Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai
- Chủ đầu tư hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải: Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai Trường Hải.
- Chủ đầu tư hạ tầng KCN Tam Hiệp: Ban Quản lý KKTM Chu Lai (đơn vị trực tiếp: Trung tâm Phát triển hạ tầng).
- Chủ đầu tư KCN Tam Anh: Công ty TNHH MTV C&N Vina TAm Anh - Hàn Quốc, Ban Quản lý KKTM Chu Lai.