Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Hệ thống văn bản

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành Loại văn bản File đính kèm
1 118/2015/NĐ-CP Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 18/11/2019 18/11/2019 Chính phủ Nghị định
2 3352/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 22/10/2019 22/10/2019 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
3 10/2019/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 25/06/2019 25/06/2019 Chính phủ Quyết định

4 1737/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 13/12/2018 13/12/2018 Chính phủ Quyết định
5 82/2018/NĐ-CP Nghị đinh của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 25/05/2018 25/05/2018 Chính phủ Nghị định
6 107/2016/QH3013 Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu 01/09/2016 01/09/2016 Chính phủ Luật
7 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016 01/07/2018 Quốc hội Luật
8 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 20/10/2015 10/12/2015 Chính phủ Nghị định
9 67/2014/QH1326/11/2014 Luật Đầu tư 26/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
10 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 25/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
11 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 26/01/2014 01/07/2015 Quốc hội Luật
12 45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 01/07/2014 Chính phủ Luật
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04