Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Lĩnh vực Đầu tư

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày: 10-02-2020 | Xem: 305

- Thủ tục: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động -----> XEM TẠI ĐÂY

- Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế -----> XEM TẠI ĐÂY

- Thủ tục: Miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động ----> XEM TẠI ĐÂY

 

Lĩnh vực Kế hoạch - Tổng hợp

Ngày: 10-02-2020 | Xem: 204

Thủ tục khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế ----> XEM TẠI ĐÂY

 

Lĩnh vực Đầu tư

Ngày: 27-11-2019 | Xem: 279

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án sân gôn

2. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 312021NĐ-CP

3. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 312021NĐ-CP

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

7. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

08. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

09. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm

10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp

13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh

14. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 312021NĐ-CP)

15. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài....

16. Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

17. Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư

18. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

19. Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

20. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

21. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

22. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

23. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

Cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 18-11-2019 | Xem: 325

1. Tên thủ tục:

- Cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Trình tự thực hiện:

a. Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam).

c. Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

- Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu có yêu cầu).

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

d. Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

e. Sau khi hồ sơ được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký, ban hành Giấy phép quy hoạch và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam để trả cho Chủ đầu tư.

f. Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

3. Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

b. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

c. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

d. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án, tổng mức đầu tư;

e. Báo cáo về pháp nhân, năng lực tài chính thực hiện dự án.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định

5. Đối tượng thực hiện:

- Chủ đầu tư dự án công trình xây dựng.

6. Lệ phí:

- 2.000.000 VNĐ/lần cấp Giấy phép.

7. Kết quả thực hiện:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo quy định tại mẫu số 2 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại mẫu số 4 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

8. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009 QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch;

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008.

*  TẢI MẪU ĐƠN

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Ngày: 18-11-2019 | Xem: 446

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Công chức của Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng hồ sơ trước khi tiếp nhận.

+ Trường hợp, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn Chủ đầu tư đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (có thể hướng dẫn bằng văn bản nếu yêu cầu).

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định (về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) thì công chức của Ban Quản lý hướng dẫn bằng văn bản (theo mẫu) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, cụ thể, đầy đủ, đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định thì công chức của Ban Quản lý viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC (theo mẫu) và trao cho Chủ đầu tư. Cập nhật thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Ban Quản lý) để tham mưu giải quyết theo quy định.

Trường hợp, hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản (theo mẫu), yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (có lý do cụ thể, hợp lý, đúng quy định và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa một lần) và trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến Chủ đầu tư để biết, thực hiện.

- Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiến hành thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý để trả cho Chủ đầu tư.

- Theo thời gian hẹn, Chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC của Ban Quản lý nộp phí, lệ phí (nếu có), nộp lại Giấy Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTHC và ký nhận kết quả thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159 B, đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Hoặc qua đường Bưu điện (nếu Chủ đầu tư nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì ngày tiếp nhận căn cứ vào dấu Bưu điện).

3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định;

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

- Các văn bản pháp lý có liên quan;

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết:

- Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định: 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối với hồ sơ bắt buộc phải bổ sung thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì thời gian được tính lại kể từ ngày Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án công trình xây dựng.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Đơn vị thực hiện TTHC: Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;

- Cơ quan có thẩm quyền: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

9. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Không có.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu lai theo quy định phải lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009 QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

-  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016/quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04