Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Văn bản CCHC

Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 217

Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

TẢI VỀ

Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 215

Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

TẢI VỀ

Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 229

Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

TẢI VỀ

Nghị Quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 300

Nghị Quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

TẢI VỀ

Nghị Quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 215

Nghị Quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC

TẢI VỀ

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số điều quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018 của Chính phủ

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 226

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số điều quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018 của Chính phủ  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

TẢI VỀ

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày: 16-09-2019 | Xem: 205

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

TẢI VỀ

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04